Padaliniai
 
 

 Mokslo padaliniai ir jų veiklos kryptys

Chemijos laboratorija 

Bendra informacija apie laboratoriją
    Chemijos laboratorijoje dirba 9 darbuotojai: 3 mokslų daktarai.2 chemikai ir 4 laborantai.
Mokslinės veiklos tikslas – tirti pašarų ir pašarinių augalų sudėtį, pašarinę vertę, pašarų, pieno ir mėsos kokybę.
Mokslinės veiklos kryptys: žemės ūkio gyvūnų laikymo, šėrimo, melžimo principai ir technologijos; gyvulių produktyvumo kontrolės ir superkamo pieno kokybės valdymo sistemos; pašarų, pieno ir mėsos kokybės kitimo dėsningumų tyrimai.
    Teikiamos paslaugos:
    • pašarų ir jų priedų cheminės sudėties ir maistingumo tyrimai;
    • aminorūgščių kiekio nustatymas maisto produktuose ir pašaruose;
    • riebalų rūgščių (taip pat ω-3, ω-6, trans- ir cis-izomerų) maisto produktuose ir pašaruose nustatymas;
    • pieno kokybės tyrimai;
    • konsultacijos pašarų kokybės klausimais.

    Istorija
    1956 m. Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos institutą perkėlus iš Vilniaus į Baisogalą, po reorganizavimo įkurta Biochemijos laboratorija. Pradėti pirmieji tiriamieji gyvūnų aprūpinimo mikroelementais darbai. Nustatytas teigiamas kobalto priedo žąsų ir kiaulių daviniuose poveikis. 1961 m. pradėti mikroelementų tyrimai pašaruose, išaugintuose įvairiuose dirvožemio tipuose. Nustatytas mikroelementų (mangano, cinko, vario, molibdeno) kiekis Lietuvos pašariniuose augaluose ir jų susikaupimą sąlygojantys faktoriai, tirta kokiais mikroelementais ir kokiu kiekiu reikėtų papildyti kiaulėms ir galvijams skirtus kombinuotuosius pašarus. Tirti kalcio ir fosforo kiekiai Lietuvoje auginamuose pašariniuose augaluose. 1962 m. pradėti pašarų aminorūgščių sudėties tyrimai skysčių chromatografijos metodu.
    1967 m. pertvarkius instituto padalinių struktūrą, laboratorija pavadinta Biochemijos ir radiobiologijos laboratorija. Be jos, institute dar buvo 13 skyrių ir laboratorijų tarp jų Zootechninių analizių laboratorija, kuri 1976 m. prijungta prie Biochemijos ir radiologijos laboratorijos. Laboratorijai iki 1981 m vadovavo Vitoldas Stankevičius. Nuo 1981 m. laboratorijai vadovauja dr. Gintautas Švirmickas.
    1983 m., instituto Mokslinės tarybos nutarimu, laboratorija reorganizuota į Centrinę zoocheminių analizių laboratoriją, prijungiant Pieno tyrimo laboratoriją, buvusią Galvijų veisimo sektoriuje. Pradėti riebalų rūgščių tyrimai mėsoje ir pieno produktuose dujų chromatografijos metodais. Kartu su kitais instituto mokslininkais, laboratorijos darbuotojai ištyrė drėgnų pašarų mišinių, įvairiais preparatais konservuoto siloso, rapsų grūdų ir išspaudų, gyvų mielių ir De-Odorase priedų įtaką karvių produktyvumui, maisto medžiagų virškinamumui, pieno kokybei ir sudėčiai, pieno technologinėms savybėms, sūrių kokybei Nustatyta, kad rapsų sėklos ir išspaudos neturėjo neigiamos įtakos pieno kokybei ir jo technologinėms savybėms. Nustatyta nežymi teigiama Saccharomyces cerevisiae 1026 preparato įtaka tiek pieno cheminei sudėčiai, tiek ir kai kurioms technologinėms savybėms. Tų pačių bandymų metu išaiškinta minėto priedo įtaka pieno išsilaikymui +40 ir +120C temperatūroje, sutraukinimo procesui ir natūraliai fermentinei sistemai.
    Atlikti tyrimai parodė, kad kombinuotuosiuose pašaruose importuotus sojų rupinius ekvivalentiškai pagal baltymus pakeitus Lietuvoje išaugintais saldžiųjų lubinų, pašarinių pupų, žirnių ar vikių miltais, pieno cheminė sudėtis, fizikocheminės ir technologines savybes iš esmės nesiskyrė. Ženklesni skirtumai buvo nustatyti tik analizuojant kai kuriuos biocheminius pieno rodiklius. Panašūs rezultatai gauti, kombinuotuosiuose melžiamų karvių pašaruose rapsų išspaudas pakeitus Lietuvoje išaugintų sojų pupelių miltais 2000 m. Instituto taryba patvirtino naują instituto struktūrą – laboratorija pavadinta Chemijos laboratorija.
    2000-2005 m. siekiant narystės Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktų suderinamumo, parengti pašarų maisto medžiagų, vitaminų, aminorūgščių, mikroelementų, uždraustų vartoti antibiotikų, teršalų ir kt. kenksmingų medžiagų pašaruose cheminės analizės metodų techniniai reglamentai. Kompleksiniuose darbuose (su kitais instituto mokslininkais) nagrinėjamas skirtingos biologinės vertės pašarų poveikis karvių produktyvumui ir pieno kokybei. Taip pat dirbama ekologinio pieno gamybos plėtros, karvių produktyvumo kontrolės, pieno supirkimo sistemų Lietuvoje optimizavimo klausimais.
    2007-2008 m. pašarų cheminės sudėties tyrimams kuriami ir pradėti taikyti artimojo infraraudonojo atspindžio spektroskopijos metodai (dr. G. Švirmickas).

Mokslinė veikla
    Mokslinių tyrimų kryptis – pašarų ir gyvūninės kilmės maisto produktų cheminės sudėties ir kokybės tyrimai. Laboratorijos darbuotojų (kartu su kitų instituto padalinių darbuotojais) vykdomos mokslinių darbų temos:
    Įvairių genotipų įtaka mėsos kokybei ir jos įvairovei. Tiriama įvairių gyvūnų (domestikuotų ir laukinių) mėsos kokybė, lipidų savybės sveikos mitybos aspektu.
    Skirtingų mitybinių faktorių įtaka azotinių medžiagų fermentacijai karvių didžiajame prieskrandyje ir produktyvumui. Tiriama antrinių maisto pramonės produktų įtaka pašarų davinio maisto medžiagų fermentacijai didžiajame galvijų prieskrandyje, karvių produktyvumui ir pieno kokybei.
    Šėrimo pilnavertiškumo ir produkcijos kokybės gerinimas auginant galvijų prieauglį. Tiriamas įvairių baltymingų davinio priedų poveikis buliukų augimui, produktyvumui, mėsos savybėms.
Priedų ir naujų technologijų, naudojamų konservuotų pašarų mitybinei vertei ir higieninei kokybei gerinti, tinkamumo ir patikimumo tyrimai. Tiriama vaškinės brandos grūdų, konservuotų gamybinėmis sąlygomis, cheminė sudėtis, fermentacijos rodikliai. Atliekami fiziologiniai ir mitybos bandymai su melžiamomis karvėmis, nustatant jų produktyvumo ir pieno kokybės pokyčius, šeriant jas traiškytais konservuotais arba subrendusiais grūdais.
    Erkių Varroa destructor invazijos įtakos bičių lervų ir pienelio lipidų sudėčiai tyrimai. Tiriamas riebalų rūgščių sudėties kitimas sveikose ir erkučių pažeistose bitėse įvairiais jų vystymosi tarpsniais.
    Lietuvoje gaminamų pašarų cheminės sudėties ir energetinės vertės duomenų banko plėtra. Nuo 1990 m. iš įvairių Lietuvos vietovių surinktų gyvūnų mitybai naudojamų pašarinių augalų ir pagamintų pašarų cheminės sudėties ir maistingumo duomenys buvo sisteminami ir apibendrinami. Šių duomenų ir bazės “Microsoft Office Access” pagrindu buvo sukurtas duomenų bankas, kuris nuolatos papildomas naujais duomenimis. Sukaupti duomenys apie grūdus ir sėklas, silosuotus pašarus (, pašarinius augalus ir žolių mišinius, šieną ir šiaudus, šakniavaisius, gyvūninės kilmės pašarus, perdirbamosios pramonės produktus, naudojamus gyvūnų šėrimui. Iš viso duomenų banke yra apie 5 tūkst. įvairių pašarų mėginių duomenų įrašų su cheminės sudėties ir biologiškai aktyvių medžiagų tokių kaip aminorūgštys, vitaminai, mikroelementų, makroelementų kiekių, bei pašarų maistinės vertės įvairiems naminiams gyvūnams duomenimis. Dalis duomenų banko duomenų publikuoti leidinyje ,,Gyvulininkystės žinynas“ (2007).

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas
    Laboratorijos mokslininkai bendradarbiauja su LVA Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvulininkystės katedra, LŽŪU Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės bei Augalininkystės ir gyvulininkystės katedromis, Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorija, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Maisto produktų technologijos katedra, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Bitininkystės sektorium, UAB „Ekoproduktas“, AB „Kauno grūdai“, AB „Kretingos grūdai“, AB „Biofuture“, UAB „Vitfoss“,UAB „Vikebas“, AB „Kaišiadorių paukštynas“, AB „Naujoji Ringuva“, Serbijos maisto technologijos institutu.

Vykdomi projektai
    FP7-REGPOT-2007-3 projektas FEED-TO-FOOD „Reinforcement of FEED-TO-FOOD Research Center at Institute for Food Technology of Novi Sad“. 2007-2011 m. Projekto tikslai: plėtoti Balkanų ir Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimą, stiprinti mokslinių tyrimų techninę bazę ir mokslininkų kompetenciją. Įgyvendinant projektą, 2010 m. gegužę dvi serbų mokslininkės stažavosi ir įsisavino daugelį pašarų tyrimo metodų. Tais pačiais metais laboratorijos darbuotojas išvyko į Novi Sad universitetą (Serbija) mokytis dirbti su nauja pašarų gamybos įranga bei dalyvauti konferencijoje ir seminare.
    KPP priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ antrosios veiklos srities „Žemės ir miškų veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projekto „Ūkinės paskirties gyvūnų inovatyvios auginimo sistemos ir gyvūninės kilmės produktų pateikimas vartotojui“ 2011-2013 m. Šio projekto tikslai – skleisti mokslo žinias ir inovacinę praktiką tarp žemės ūkyje dirbančių asmenų, siekiant greitesnio jų prisitaikymo prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, didesnio konkurencingumo bei ekonominės naudos užsitikrinimo; supažindinti žemės ūkyje dirbančius asmenis su naujausiomis antrinių cukraus pramonės produktų panaudojimo technologijomis galvijų ūkiuose; supažindinti žemės ūkyje dirbančius asmenis su pašarų pavyzdžių paėmimo technikomis ir pašarų kokybės tyrimų svarba ir atlikimu. Parodomųjų bandymų metu vyksiančių lauko dienų ir seminarų metu, viešinant rezultatus spaudoje ūkininkai ir gyvulininkystės specialistai susipažins su cukrinių runkelių griežinių silosavimo technologijomis, cukrinių runkelių griežinių siloso bei drėgnų pašarų mišinių šėrimo technologijos naudojimo pieno ūkiuose privalumais, išmoks tinkamai kontroliuoti pašarų kokybę bei įsisavins pašarų mėginių paėmimo būdus tyrimams. Planuojama, kad lauko dienose ir seminaruose apsilankys 60-64 klausytojai, dalis jų šiuose renginiuose gautas žinias ir įgūdžius pritaikys savo ūkiuose

    Laboratorijos adresas ir darbuotojai
 
  Laboratorijos vedėjas
Gintautas ŠVIRMICKAS, dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
g.svirmickas@lgi.lt ,
tel. (8-612) 14084, Chemijos laboratorija, II a. 205 kab., LSMU Gyvulininkystės institutas, Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.
   
  Danguolė URBŠIENĖ, dr. vyresnysioji mokslo darbuotoja
danguole@lgi.lt ,
tel. (8-611) 14902, Centriniai rūmai, I a. 90 kab., LSMU Gyvulininkystės institutas Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.
   
  Saulius BLIZNIKAS, dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
saulius@lgi.lt ,
tel. (8-682) 33621, Chemijos laboratorija, II a. 205 kab., LSMU Gyvulininkystės institutas, Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.