Padaliniai
 
 

 Mokslo padaliniai ir jų veiklos kryptys

Gyvūnų mitybos ir pašarų skyrius 

Bendra informacija apie skyrių
    Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriuje dirba 10 darbuotojų: 1 vyriausiasis ir 3 vyresnieji mokslo darbuotojai, studijuoja 2 doktorantai, dirba 2 zootechnikai ir 2 laborantai.
Pagrindinė skyriaus veikla- tyrimai pašarų gamybos, gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės srityje. Vykdomų mokslinių tyrimų tikslas –ištirti naujomis technologijomis paruoštų bei naujų pašarų biologinę vertę, jų tinkamumą gyvūnų mitybai, įvertinti gyvūnų mitybos faktorių poveikį jų sveikatingumui , gauti maistingą, funkcionalią bei saugią gyvūninę produkciją.
    Teikiamos mokslinės paslaugos:
    • rengiamos mokslinių tyrimų ir gamybinių bandymų gyvūnų mitybos ir pašarų gamybos srityje atlikimo metodikos,
   • rekomendacijos, pasiūlymai ir konsultacijos žolinių bei kitų pašarų konservavimui, jų paruošimo šėrimui, naujų pašarų gamybos ir šėrimo technologijų taikymui, gyvūnų mitybos optimizavimui,
    • pašarų priedų, pašarinių žaliavų, pašarų papildų, biologiškai aktyvių medžiagų ekspertizė ir jų naudojimo nurodymų (instrukcijų) rengimas;
    • žemės ūkio pašarų sektoriaus teisės dokumentų rengimas ir pritaikymas prie ES reikalavimų.

    Istorija
    Gyvulių šėrimo skyrius buvo įkurtas 1948 m. Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio instituto Gyvulininkystės mokslinių tyrimų stoties eksperimentinėje bazėje (Baisogaloje). 1952 m. įkūrus Gyvulininkystės ir veterinarijos institutą, Gyvūnų šėrimo sektorius buvo vienas iš instituto padalinių. 1956 m. reorganizavus institutą, prie jo buvo prijungta ir Gyvulininkystės mokslinių tyrimų stoties eksperimentinė bazė. Galvijininkystės skyrių sudarė Galvijų šėrimo, Veisimo, Galvijininkystės organizavimo sektoriai. 2002 m., keičiant instituto struktūrą prie Galvijų šėrimo sektoriaus buvo prijungti Kiaulių šėrimo ir Pašarų technologijos sektoriai, įkurtas Gyvūnų mitybos ir pašarų skyrius.
    Skyriui nuo 1952 iki 1976 m. vadovavo dr. Juozas Kunskas, nuo 1976 iki 2002 m. - prof. habil. dr. Vytautas Tarvydas, nuo 2002 m. - dr. Virginijus Uchockis.
    Skyriaus mokslininkai ištyrė naujomis technologijomis pagamintų pašarų: šienainio, presuotų žolės kapojų, šiaudų-koncentratų, bei kitų apėmingų pašarų mišinių efektyvumą melžiamų karvių ir galvijų prieauglio racionuose. Paruošė ir išbandė nenugriebto pieno pakaitalų receptus atjunkytiems veršeliams. Ištyrė barotermiškai apdorotų ir traiškytų grūdų, nepilnai pribrendusių traiškytų konservuotų grūdų maistinę vertę ir šių pašarų panaudojimo melžiamų karvių ir galvijų šėrimui efektyvumą. Moksliškai įvertino biologiškai aktyvių medžiagų (probiotikų ir prebiotikų) įtaką pašaro maisto medžiagų virškinamumui, įsisavinimui, ž.ū. paskirties gyvūnų produktyvumui ir produkcijos kokybei bei saugumui. Paruošė ir bandymuose su gyvūnais patikrino kombinuotųjų pašarų ir baltyminių-vitamininių-mineralinių papildų bei premiksų receptus galvijų prieaugliui, melžiamoms karvėms ir kiaulėms.

Mokslinė veikla
    Skyriuje vykdomos 4 mokslinių tyrimų temos:
   1. Skirtingų mitybinių faktorių įtaka azotinių medžiagų fermentacijai karvių didžiajame prieskrandyje ir produktyvumui (2007-2011 m.). Tiriama biotechnologijos produktų, sėlenų β - krakmolo dekstrinų sirupo granulių, glicerolio, salyklų daigelių, baltyminių priedų įtaka azotinių medžiagų fermentacijai karvių didžiajame prieskrandyje, produktyvumui bei produkcijos kokybei.
     2. Šėrimo pilnavertiškumo ir produkcijos kokybės gerinimas auginant galvijų prieauglį (2007-2011 m.). Tiriama biotechnologijos produktų, kombinuotųjų pašarų su rapsų išspaudomis ar rupiniais, skirtingu silosu įtaka galvijų prieauglio sveikatingumui, augimui, pašarų sunaudojimui bei mėsos kokybei.
     3. Priedų ir naujų technologijų, naudojamų konservuotų pašarų mitybinei vertei ir higieninei kokybei gerinti, tinkamumo ir patikimumo tyrimai (2008-2012 m.). Tiriama alternatyvių grūdų konservavimo būdų- vaškinės brandos drėgnų grūdų konservavimo ir naudojimo galvijų šėrimui efektyvumas, vaškinės brandos grūdų konservavimo efektyvumas laboratorinėmis sąlygomis – nustatoma pašaro cheminė sudėtis, fermentacijos rodikliai, maistingumas ir higieninė kokybė, naudojant cheminį konservantą ir be jo. Tiriama cheminio konservanto įtaka varpinių grūdinių augalų (miežių) vegetacinės masės siloso fermentacijai, higieninei kokybei bei pašaro konversijai.
    4. Kiaulių mitybos pilnavertiškumo gerinimas, naudojant vietines pašarines žaliavas bei biotechnologijos produktus (2008-2012 m.). Tiriama probiotikų, kvietinių sėlenų-ß-krakmolo dekstrinų sirupo granulių, skirtingų vietinių pašarų įtaka kiaulių produktyvumui bei kiaulienos kokybei.

Studijos
    Skyriuje studijuoja du doktorantai. Doktorantų mokslinių darbų temos:
Virškinimo procesų karvių didžiajame prieskrandyje ir jų produktyvumo tyrimai, naudojant šėrimui pramonės šalutinius produktus (2009 -2013 m.). Vadovas- dr. Virginijus Uchockis.

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas
    Skyriaus mokslininkai bendradarbiauja su Latvijos žemės universiteto Biotechnologijos ir veterinarijos institutu ,,Sigra“, Novi Sad universiteto Maisto technologijos institutu (Serbija), LR Žemės ūkio ministerija, Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM, VĮ "Gyvulių produktyvumo kontrolė", VĮ "Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras", Žemės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, VĮ ,,Pieno tyrimai“, gyvulių augintojų asociacijomis, ūkiais ir kitais gyvulių augintojais, LŽŪU, VA , LAEI ir LŽI mokslo darbuotojais, Austrijos kompanija „Biomin“ , Danijos kompanija „Chr. Hansen“ , AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai“ , UAB "Dotnuvos projektai" ir kitais ūkio subjektais.

Vykdomi projektai
    Skyriaus mokslininkai dalyvauja projektuose:
FP7-REGPOT-2007-3 projektas FEED-TO-FOOD „Reinforcement of FEED-TO-FOOD Research Center at Institute for Food Technology of Novi Sad“. 2007-2011 m. Projekto tikslai: plėtoti Balkanų ir Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimą, stiprinti mokslinių tyrimų techninę bazę ir mokslininkų kompetenciją. Įgyvendinant projektą, 2010 m. gegužę dvi serbų mokslininkės stažavosi ir įsisavino daugelį pašarų tyrimo metodų. Tais pačiais metais skyriaus darbuotojas išvyko į Novi Sad universitetą (Serbija) mokytis dirbti su nauja pašarų gamybos įranga bei dalyvauti konferencijoje ir seminare.
    FP7-REGPOT-2007 projektas BALTFOODQUAL, „Unlocking Animal Food Quality Research Potential in Baltic Region by Developing Scientific and Technical Capacities of the Research Institute “Sigra”. 2007-2011 m.
    KPP priemonės „ Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ antrosios veiklos srities „ Žemės ir miškų veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektas „Ūkinės paskirties gyvūnų inovatyvios auginimo sistemos ir gyvūninės kilmės produktų pateikimas vartotojui“ 2010-2013 m. Projekto tikslas- skleisti inovatyvias ūkinės paskirties gyvūnų auginimo sistemas, skatinti diegti mokslo naujoves, kurios leistų mažinti aplinkos taršą ir prisidėtų prie kraštovaizdžio išsaugojimo, užtikrintų gyvūnų gerovės ir higienos reikalavimų įgyvendinimą, pateiktų naujus ekonominio ūkininkavimo metodus racionaliau panaudojant turimus materialiuosius, piniginius bei žmogiškuosius išteklius galvijininkystės ir kiaulininkystės ūkiuose, bei paskatintų projekto naudos gavėjus šeimos ūkiuose gaminti maisto produkciją galutiniams vartotojams.

    Skyriaus adresas ir darbuotojai
 
  Skyriaus vedėjas
Virginijus Uchockis, dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
virginijus@lgi.lt
tel. (8-422) 65383, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.
   
  Jonas Jatkauskas, dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas
pts@lgi.lt
tel. (8-422) 65383, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.,
   
  Vilma Vrotniakienė, dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
pts@lgi.lt
tel. (8-422) 65383, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12 , LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.,
   
  Raimondas Leikus, dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
mityba@lgi.lt
tel. (8-422) 65383, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12 , LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.,
   
  Darius Šidagis, doktorantas
mityba@lgi.lt
tel. (8-615) 35691, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.,
   
  Gintarė Baltrukonienė, doktorantė
gintarė@lgi.lt
tel. (8-422) 65383, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.