"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2006 m. 47 t. turinys

 
Gyvulininkystė Pietryčių Lietuvoje XIII-XIV a.
Vitkūnas M.
 
Kriokonservuotos eržilų spermos atšildymo temperatūrOS ątaka spermatozoidų judrumui
, , , ,
 
LIETUVOS BALTØJØ KIAULIØ KOMERCINIO KRYÞMINIMO SU DIDÞIØJØ BALTØJØ VEISLËS KUILIAIS EFEKTYVUMAS
 
LIETUVOS VIETINIØ KIAULIØ KRYÞMINIMAS SU DIDÞIØJØ BALTØJØ VEISLËS KUILIAIS
,
 
LIETUVOS VIETINIØ ÐIURKÐČIAVILNIØ AVIØ VISLUMO ÁTAKA JØ PIENINGUMUI IR PIENO CHEMINEI SUDËČIAI
 
BALTØJØ DOBILØ VEISLIØ DERLINGUMAS IR PAÐARO KOKYBË
Spranaitis A.
 
PIENO BALTYMØ DALINIO PAKEITIMO PAÐARINIØ MIELIØ BALTYMAIS EFEKTYVUMO VERÐELIØ AUGIMUI TYRIMAS
Jonaitis L.
 
SILOSO, PAGAMINTO TRANÐËJOJE IR RITINIUOSE, ÁTAKA PENIMØ BULIUKØ SKERDENOS RODIKLIAMS
 
MULTIENZIMINËS KOMPOZICIJOS ÁTAKA KIAULIØ AUGIMUI IR PAÐARØ MAISTO MEDÞIAGØ VIRÐKINAMUMUI, ÐERIANT JAS KOMBINUOTAISIAIS PAÐARAIS SU DIDESNIU KVIETRUGIØ KIEKIU
, ,
 
KAI KURIØ AUGINIMO TECHNOLOGIJØ ÁTAKA ÞÀSØ ONTOGENEZEI
Janušonis S., Juodka R., ,