Konferencija gyvūnų dienos proga

 
   Spalio 4 – ąją dieną visas pasaulis pažymi Pasaulinę gyvūnų globos dieną. Ta diena sutampa su šv. Pranciškaus vardadieniu – legendinio visų gyvų padarų Žemėje globėjas. Europoje gyvūnų globėjų judėjimas prasidėjo praėjusiame amžiuje. Italijos mieste Florencijoje 1931 metais įvykusios tarptautinės gyvūnų globos konferencijos metu dalyviai nusprendė tą dieną švęsti kaip PASAULINĘ GYVŪNŲ GLOBOS DIENĄ. Tą dieną gyvuliai neskerdžiami, nekraunami, nemedžiojami, su jais neeksperimentuojama (nebent būtinu atveju), prieglaudų gyvūnai neeutanizuojami, suteikiama poilsio diena arkliams, cirko ir kitiems darbiniams gyvūnams.
   Lietuvoje gyvūnų globos tradicijos turi gilias ištakas: senovėje Lietuvos žemėse gyvenę žmonės gerbė visus gyvūnus, net ir tuos, kuriuos medžiodavo. Pagarba gyvybei, atjauta jos kančioms buvo įprastas lietuvio bruožas.
   Lietuvos Gyvūnų globos draugija (LGGD) buvo įkurta Rietave 1873 metais kunigaikščio Mykolo Oginskio iniciatyva. Pirmasis pasaulinis karas nutraukė šią kilnią veiklą. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, 1992 metais draugijos veikla buvo atnaujinta ir pirmieji jos įstatai bylojo „Globoti gyvius, saugant juos nuo blogo elgimosi, skiepijant žmonėse draugiškumą ir pasitikėjimą jiems, gerinant jų būvį“. Pirmuoju LGGD pirmininku buvo išrinktas veterinarijos gydytojas, generolas, knygnešys Jonas Jurgis Bulota. Didelį įnašą į šios draugijos veiklą padarė veterinarijos gydytojas generolas, archeologas Vladas Nagevičius, aktyviai jos veikloje dalyvavo Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, gamtininkas Tadas Ivanauskas, globėju buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Po Antrojo pasaulinio karo LGGD veikla atgaivinta tik 1990 metais Lietuvos veterinarijos profesoriaus Kazio Vytauto Trainio iniciatyva. Draugijos narių iniciatyva ir pastangomis parengtas ir patvirtintas Gyvūnų globos laikymo ir naudojimo įstatymas, pagal Europos Sąjungos direktyvas ruoštos taisyklės, reglamentuojančios įvairių gyvūnų laikymą, priežiūrą, jų transportavimą, skerdimą ir eutanaziją. LGGD nuolat rengia akcijas prieš gyvūnų kankinimą, kailinių žverelių auginimą prabangos tikslams, arklių transportavimą ilgus atstumus ir t.t. LGGD iniciatyva į Lietuvos veterinarijos akademijos studijų programą įtrauktas modulis apie gyvūnų gerovę. LGGD yra užmezgusi plačius tarptautinius ryšius: yra pasaulinės gyvūnų globos draugijos narė, asocijuota Karališkosios gyvūnų globos draugijos narė. Draugiją globoja ir remia Anglijos gyvūnų apsaugos draugija „Naturewatch“. Draugijos iniciatyva parengta mokymo priemonė bendrojo lavinio mokykloms „Žmogus ir gyvūnai“. Šiuo metu LGGD vienija 15 skyrių įvairiuose Lietuvos rajonuose ir miestuose. Gyvūnų globa rūpinasi ir valstybinės institucijos. 2008 metai Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo LVA profesorių Kazį Vytautą Trainį ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
   Šiais metais Lietuvos Gyvūnų globos draugija švenčia savo 135-ąjį gimtadienį.
Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institute spalio 2 dieną buvo minima Gyvūnų globos diena. Nuo pat ankstyvo ryto prie Baisogaloje esančio Komaro dvaro, kuriame įsikūręs institutas, tvyravo šurmulys, jaunų žmonių juokas, instituto konferencijų salė buvo sausakimša: rinkosi mokiniai, studentai, mokytojai, bendruomenės atstovai, žurnalistai, Lietuvos žemės ūkio rūmų atstovai. Atvyko gamtosaugininkai iš Kuršėnų vaikų globos namų (direktorius F. Rudzinskas), Kėdainių jaunimo mokyklos (direktorė A. Jociuvienė, jos vadovaujama mokykla šįmet gavo Žaliąją vėliavą), Krakių Mykalojaus Katkaus gimnazijos (direktorius A.Magyla), Akademijos vidurinės mokyklos (direktorius L Taugintas), Baisogalos vidurinės mokyklos direktorius A. Jasiūnas), Šiaulių universiteto studentai. Dr. Violeta Juškienė
   Dr. Violeta Juškienė, LVA Gyvulininkystės instituto direktorė, sveikinimo kalboje pažymėjo, kad tai yra istorinis įvykis, nes tiek daug jaunų žmonių čia dar nėra buvę per visą instituto istoriją. Dr. Ina Skurdenienė supažindino susirinkusius su Lietuvos gyvūnų globos draugijos istorija, jos ištakomis, suteikdama žodį pranciškonui broliui Sauliui - Pauliui Bytautui OFM. Kuklusis vienuolis papasakojo apie Šv. Pranciškaus Asyžiečio – pašventusio visą savo gyvenimą gyvūnėlių globai – gyvenimo kelią, pasidžiaugė, matydamas tiek daug aktyvaus jaunimo, dalyvaujančio aplinkosauginėse veiklose.
   LVA profesorius Kazys Vytautas Trainys, pasidabinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padėkos „Sekime Šv. Pranciškaus pavyzdžiu“ medaliu, gautu 2002 metais už nuopelnus gyvūnų globos darbe, papasakojo apie gyvūnų gerovę ir jos naujienas. Jo paskaitos susirinko pasiklausyti ir buvę profesoriaus studentai, šiuo metu dirbantys LVA GI. LVA docentė dr. Albina Aniulienė ir dabartinis LGGD pirmininkas veterinarijos gydytojas Benas Arūnas Noreikis, taip pat apdovanoti Valstybinės maisto irLVA profesorius Kazys Vytautas Trainys veterinarijos tarnybos padėkos „Sekime Šv.Pranciškaus pavyzdžiu“ medaliu, papasakojo apie savo veiklą, pasidalino mintimis apie situaciją mūsų šalyje.
   Brigita Kymantaitė, VšĮ Gyvūnų globos tarnybos „Pifas“ direktorė, papasakojo apie savo tarnybos veiklą, pažymėjo, kad labai svarbu, jog jauname amžiuje jau būtu pradėti diegti meilės gyvūnams principai.
   Organizuotoje Baisogaloje konferencijoje, skirtoje Gyvūnų globos dienai paminėti, dr. Vytautas Ribikauskas apžvelgė gyvūnų gerovės mokslo ištakas ir dabartinę situacija Lietuvoje bei pasaulyje.Daug buvo diskutuojama apie ypatingą svarbą išsaugoti dar tebesančias, tačiau jau prie išnykimo ribos atsidūrusias Lietuvoje žemės ūkio paskirties gyvūnų veisles. O kalbą apie šių veislių išsaugojimą būtina pradėti apie jau Anapilin išėjusį, institute dirbusį profesorių J.S.Šveistį. Labai šiltą ir išsamų pranešimą apie profesoriaus veiklą padarė jo mokinė, šiuo metu dirbanti gyvulininkystės institute prie senųjų kiaulių veislių, dr. Violeta Razmaitė.
   Gyvulininkystės instituto mokslininkė dr. Valė Macijauskienė, taip pat profesoriaus J.S.Šveisčio mokinė, Lietuvos Žemaitukų arklių asociacijos tarybos narė, papasakojo apie žemaitukų veislės arklius – auksinį lietuvių tautos genofondą, kadaise nešusius Lietuvos Didyjį kunigaikštį Vytautą ir jo karius į pergalę Žalgirio mūšyje prieš kryžiuočių ordiną. Apie stambiuosius žemaitukus ir kitus Lietuvoje auginamus arklius, baltnugarius ir šėmus galvijus papasakojo dr. Rūta Šveistienė, trečioji profesoriaus J.S.Šveisčio mokinė, privertusi visus konferencijos dalyvius nusišypsoti savo posakiu, kad „kiekviena lietuvaite tikriausiai norėtų turėti tokius išlenktus antakius, kokius turi senosios lietuviškosios baltnugarės karvės“.
Apie senąsias lietuviškas avių veisles – vietines šiurkščiavilnes ir juodgalves – bei ožkų auginimą Lietuvoje ir mokslinius tyrimus įtaigiai papasakojo mokslininkė dr. Birutė Zapasnikienė, daug nuveikusi ir gyvulininkystės mokslo populiarinimo srityje.
   Dr. Robertas Juodka konferencijos dalyviams apibūdino paukštininkystės padėtį Lietuvoje, papasakojo apie išlikusią Lietuvos vietinių žąsų veislę bei ekspedicijos po mūsų šalį, ieškant išlikusių naminių paukščių veislių, rezultatus, o dr. Violeta Razmaitė padarė įdomų pranešimą apie Lietuvos senąsias vietines kiaules ir baltąsias senojo genotipo kiaules.
   Būtinumu ateities kartoms išsaugoti retųjų veislių gyvūnus, ko gero, neabejojama. Jie turėtų būti apsaugoti nuo galimų epidemijų ir kitų netikėtumų. Tam reikalingos profilaktinės priemonės, gyvūnai ir kriokonservuota medžiaga turėtų būti saugoma daugiau nei vienoje vietoje. Apie pastaruosius ir kitus biotechnologijos metodus gyvulininkystėje kalbėjo dr. Rasa Nainienė.
   Konferencijos pabaigoje gimnazijos, vaikų globos namų, mokyklų aktyviausi gamtosaugininkai buvo apdovanoti „Pegaso“ knygyno čekiais knygoms bei vadovėliams įsigyti. Klausite, kodėl „Pegaso“, o todėl, kad ,pasak dabartinių žemaitukų arklių puoselėtojos V. Macijauskienės, „žemaitukai primena legendinį Pegasą. Jie turi kažką, kas juos pakylėja nuo kasdienybės ir suteikia paslaptingumo. Tas „kažkas“ nėra vien grožio, jėgos ir ištvermės harmonija. Žemaitukai – tai lyg atverstas Lietuvos istorijos vadovėlis, kuriame surašytas mūsų tautos likimas: garbingas, skausmingas, permainingas...Būtent jie yra tas gyvas, nenutrūkstantis ir būtinas ryšys tarp praeities, dabarties ir, tikiu, ateities kartų“.
Konferencijos dalyviai, padarę bendrą nuotrauką prie Komaro dvaro, paleido 135 balionus, simbolizuojančius 135-uosius Gyvūnų globos metus Lietuvoje, kurie nusinešė dalyvių svajones ir linkėjimus ateities kartoms.
   Svečiai, pasigerėję rudenėjančiu dvaro parku, aplankę instituto atnaujintas laboratorijas, išvyko apžiūrėti institute saugomų senųjų žemės ūkio paskirties gyvūnų veislių.
   Ši Gyvūnų globos diena LVA Gyvulininkystės institute parodė, kad yra labai svarbi švietėjiška veikla, galinti nuo pat jaunų dienų formuoti atsakingą elgesį su gyvūnais. Tikimės, kad ši graži tradicija turės tąsą ir ateityje, apjungs bendromis idėjomis ir bendra veikla jaunimą, mokslininkus, žiniasklaidą, politikus bei bendruomenių atstovus kilniems darbams gyvūnų labui.
   Svarbiausia, kad humaniškas elgesys su gyvūnais būtų kiekvieno Lietuvos piliečio moralinė nuostata, kad visuomet būtų atsimenamos 5 gyvūnų laisvės:
   Laisvė nejausti alkio ir troškulio.
   Laisvė nejausti nepatogumo.
   Laisvė nejausti baimės ir nerimo.
   Laisvė nejausti skausmo, nebūti sužeistam ir nesirgti.
   Laisvė išreikšti normalų elgesį.
 
  
Konferencijos programa.

 

Pranciškonas brolis Saulius, 2008-10-02, Gyvūnų globos diena, Baisogala

LVA docentė dr. Albina Aniulienė, 2008-10-02, Gyvūnų globos diena, Baisogala

Pranciškonas brolis Saulius
 

LVA docentė dr. Albina Aniulienė
 

LGGD pirmininkas vet. gydytojas Benas Arūnas Noreikis, 2008-10-02, Gyvūnų globos diena, Baisogala

VšĮ „Pifas“ direktorė Brigita Kymantaitė, 2008-10-02, Gyvūnų globos diena, Baisogala

LGGD pirmininkas vet. gydytojas Benas Arūnas Noreikis
 

VšĮ „Pifas“ direktorė Brigita Kymantaitė
 

2008-10-02, Gyvūnų globos diena, Baisogala

2008-10-02, Gyvūnų globos diena, Baisogala

 

 

2008-10-02, Gyvūnų globos diena, Baisogala

   
2008-10-02, Gyvūnų globos diena, Baisogala
   

2008-10-02, Gyvūnų globos diena, Baisogala