"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2002 m. 40 t. turinys

 

Grūdų kokybės išsaugojimo galimybės konservuojant

 

SKIRTINGØ BALTYMINIØ PRIEDØ ÁTAKA PENIMØ BULIUKØ AUGIMUI IR MËSOS KOKYBEI

, Petras Bendikas

 

SILOSO, PAGAMINTO SKIRTINGOMIS TECHNOLOGIJOMIS IR IÐ SKIRTINGOS ÞALIAVOS, PALYGINAMASIS ÁVERTINIMAS

, Vilma Vrotniakienė

 

DËSLIØJØ VIÐTØ KROSO PRADINIØ  LINIJØ KRAUJO SERUMO BALTYMØ POLIMORFINËS SISTEMOS
Robertas Juodka,

 

Ðiltų guolių-dėžučių su reguliuojamu landos dydžiu ątaka paršelių-žinduklių augimui
,

 

SKIRTINGO HALOTANO FENOTIPO KIAULIØ PRODUKTYVUMAS

Ramutis Klimas, Asta Klimienė

 

ÞEMAITUKØ VEISLËS MONITORINGAS

 

MIKOTOKSINO ZEARALENONO IR JÁ NEUTRALIZUOJANČIO PREPARATO TOXY-NIL PLUS DRY POVEIKIS SPERMATOZOIDØ GYVYBINGUMUI IR JUDRUMO KITIMUI
Audronė Mankevičienė

 
FETALINIO VERÐELIØ SERUMO IR GALVIJØ SERUMO ALBUMINO ÁTAKA GALVIJØ OOCITØ SUBRANDINIMUI, APVAISINIMUI IR TOLESNIAM EMBRIONØ VYSTYMUISI IN VITRO
, , , , Vidmantas Pileckas
 

Grynaveislių Lietuvos baltųjų kiaulių genealoginė struktūra ir JØ išsaugojimO PRIEMONËS

 

LIETUVOS BALTØJØ KIAULIØ PRAMONINIO KRYÞMINIMO SU DIUROKAIS EFEKTYVUMAS

 

STAMBIØJØ ÞEMAITUKØ KUMELIØ PIENO CHEMINË SUDËTIS, PIENINGUMAS IR JO RYÐYS SU FENOTIPINËMIS SAVYBËMIS

 

Kombinuotųjų pašarų su rapsų išspaudomis ir sojų pupelių miltais ątaka karvių pieno kokybei

 

Azoto, fosforo, kalio išsikyrimas ą Mėšlą ir Aplinką esant skirtingoms galvijų ir kiaulių laikymo ir mėšlo šalinimo bei kaupimo technologijoms

, , Raimondas Leikus

 

LIETUVOS VIETINIØ ÐIURKÐČIAVILNIØ VEISLËS AVIØ REPRODUKCIJOS YPATUMAI