"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2002 m. 41 t. turinys

 

LIETUVOS VIETINIØ KIAULIØ IR JØ MIÐRÛNØ, GAUTØ TAIKANT ÁVAIRIUS PRAMONINIO TRIJØ VEISLIØ KRYÞMINIMO VARIANTUS, MËSOS IR LAÐINIØ KOKYBË
,

 

ÁVAIRIØ KIAULIØ VEISLIØ ÁTAKA KAI KURIOMS MIÐRÛNØ BIOLOGINËMS-ÛKINËMS SAVYBËMS
, Klimienė A.

 

MIKOTOKSINUS NEUTRALIZUOJANČIO PREPARATO TOXY-NIL PLUS DRY POVEIKIS VEISLINIØ KIAULAIČIØ AUGIMUI IR LYTINËMS FUNKCIJOMS
, Pileckas V., , ,

 

KIAULAIČIØ, ÐERTØ TOXY-NIL PLUS DRY PREPARATU NUKENKSMINTAIS PAÐARAIS, BIOCHEMINIAI IR MORFOLOGINIAI KRAUJO RODIKLIAI    
, Pileckas V., , ,

 

SKIRTINGO KOMBINUOTØJØ PAÐARØ KIEKIO PENIMØ BULIUKØ RACIONUOSE ÁTAKA SILOSO ËDAMUMUI, GYVULIØ PRODUKTYVUMUI IR MEDÞIAGØ APYKAITOS PROCESAMS
, Vrotniakienė V.

 

VASARINIØ MIEÞIØ ATSPARUMAS TINKLIÐKAJAI DRYÞLIGEI (PYRENOPHORA TERES (DIED) DRECHSL.)

 

FLAVOMICINO 80 IR FITOGENINIØ LESALØ PRIEDØ ÁTAKA VIÐČIUKØ AUGIMUI IR MËSOS KOKYBEI
Semaška V.

 

SKIRTINGAI TRÆÐTOS KULTÛRINËS GANYKLOS ÞOLËS MAISTINGUMAS IR ÞOLYNO PRODUKTYVUMAS
Marčiauskas S.

 

SKIEDIKLIØ KOMPONENTØ ÁTAKA ERÞILØ SPERMOS KOKYBEI ATSKIRUOSE KRIOKONSERVAVIMO ETAPUSOE
Pileckas V., , , ,

 

ÞEMAITUKØ IR STAMBIØJØ ÞEMAITUKØ VEISLËS ARKLIØ BIOCHEMINIØ LOKUSØ PGD, PGM, GPI, HBA, PI IR ES TYRIMAS
Juras R., Boveinienė B., Jatkauskienė V., Cothran Gus E.

 

RUSØ SUNKIØJØ VEISLËS ARKLIØ AUKÐTOSIOS NERVINËS VEIKLOS TIPOLOGINIAI BRUOÞAI
Baigina E.A., Gorbukov M.A.

 

CHEMINIØ TERÐALØ SUSIDARYMAS ÁVAIRAUS DYDÞIO, SKIRTINGØ GYVULIØ LAIKYMO IR MËÐLO ÐALINIMO TECHNOLOGIJØ GALVIJØ IR KIAULIØ FERMOSE
,

 
KRYÞMINIMO ÁTAKA LIETUVOS BALTØJØ KIAULIØ PENËJIMOSI SAVYBËMS IR MËSINGUMUI
, Džiaugys V.