"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2007 m. 49 t. turinys

 
LIETUVOS JOJAMØJØ ÞIRGØ ÁVAIROVË IR POPULIACIJOS STRUKTÛROS ANALIZË PAGAL KILMËS INFORMACIJÀ
 
Lietuvoje veisiamų Skirtingų Landrasų ir Didžiųjų Baltųjų veislių Kiaulaičių Augimo spartos ir mėsinės savybės
,
 
ËRIAVIMOSI SEZONO BEI DAÞNUMO ÁTAKA NACIONALINIØ VEISLIØ AVIØ REPRODUKCIJAI IR PRIEAUGLIO SVORIUI
 
VIÐTØ, KALAKUTØ IR PENTARDØ GENETINË ÁVAIROVË
Juodka R.
 
AGROPRIEMONIØ BEI GENOTIPO ÁTAKA GLIUKOZINOLATØ KAUPIMUISI RAPSØ SËKLOSE IR JØ KIEKIO ÁVAIRAVIMAS IÐSPAUDOSE
,
 
KARVIØ PRODUKTYVUMAS IR PIENO KOKYBË ÐERIANT KOMBINUOTAISIAIS PAÐARAIS SU RAPSØ IÐSPAUDOMIS
, Bliznikas S., , , Bendikas P.
 
CUKRINIØ RUNKELIØ GRIEÞINIØ SILOSO ÁTAKA VEISLINIØ TELYČIØ AUGIMUI IR EKONOMINIAM EFEKTYVUMUI
Bendikas P.,
 
DIDESNIØ MULTIENZIMINËS KOMPOZICIJOS KIEKIØ EFEKTYVUMAS KIAULIØ RACIONUOSE SU KVIETRUGIAIS
,