"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2010 m. 55 t. turinys

 
CHEMINIO PRIEDO ÁTAKA VASARINIØ MIEÞIØ VEGETACINËS MASËS SILOSO FERMENTACIJAI, PAÐARO SUËDIMUI IR MELÞIAMØ KARVIØ PRODUKTYVUMUI
Jonas Jatkauskas, Vilma Vrotniakiene, Danguole Urbšienė
 
SKIRTINGU SILOSU IR ÞALIAISIAIS PAÐARAIS ÐERTØ PENIMØ BULIUKØ AUGIMAS, SKERDENØ BEI MËSOS KOKYBË
Virginijus Uchockis, Petras Bendikas
 
BALTYMINGØ PAÐARØ EFEKTYVUMAS KIAULIØ MITYBOJE
Jūratė Norvilienė, Violeta Juškienė, Raimondas Leikus, Remigijus Juška
 
FERMENTØ POVEIKIS KIAULIENOS KOKYBEI IR BIOLOGINEI VERTEI
Raimondas Leikus, Jūratė Norvilienė, Violeta Juškienė
 
Spermos fi ziologinių rodiklių skirtumų atskiruose to paties eržilo ejakuliatuose tyrimas
Vidmantas Pileckas, Algirdas Urbšys, Jonas Kutra, Artūras Ðiukščius
 
At metodu kontroliuojamų karvių produktyvumo apskai čiavimo koeficientų optimizavimo Tyrimai
Danguolė Urbšienė, Algirdas Urbšys
 
SËKLINIMO TECHNOLOGIJOS AVININKYSTËJE
Rasa Nainienė, Artūras Ðiukščius, Birutė Zapasnikienė