Gyvūnų mitybos ir pašarų skyrius

Bendra informacija apie skyrių

GMPS darbuotojai

Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriuje dirba 6 darbuotojų: 1 vyriausiasis ir 3 vyresnieji mokslo darbuotojai, dirba 1 zootechnikai ir 1 laborantai.

Pagrindinė skyriaus veikla – tyrimai pašarų gamybos, gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės srityje. Vykdomų mokslinių tyrimų tikslas –ištirti naujomis technologijomis paruoštų bei naujų pašarų biologinę vertę, jų tinkamumą gyvūnų mitybai, įvertinti gyvūnų mitybos faktorių poveikį jų sveikatingumui , gauti maistingą, funkcionalią bei saugią gyvūninę produkciją.

Teikiamos mokslinės paslaugos

Istorija

Gyvulių šėrimo skyrius buvo įkurtas 1948 m. Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio instituto Gyvulininkystės mokslinių tyrimų stoties eksperimentinėje bazėje (Baisogaloje). 1952 m. įkūrus Gyvulininkystės ir veterinarijos institutą, Gyvūnų šėrimo sektorius buvo vienas iš instituto padalinių. 1956 m. reorganizavus institutą, prie jo buvo prijungta ir Gyvulininkystės mokslinių tyrimų stoties eksperimentinė bazė. Galvijininkystės skyrių sudarė Galvijų šėrimo, Veisimo, Galvijininkystės organizavimo sektoriai. 2002 m., keičiant instituto struktūrą prie Galvijų šėrimo sektoriaus buvo prijungti Kiaulių šėrimo ir Pašarų technologijos sektoriai, įkurtas Gyvūnų mitybos ir pašarų skyrius.

Skyriui nuo 1952 iki 1976 m. vadovavo dr. Juozas Kunskas, nuo 1976 iki 2002 m. - prof. habil. dr. Vytautas Tarvydas, nuo 2002 m. - dr. Virginijus Uchockis.

Skyriaus mokslininkai ištyrė naujomis technologijomis pagamintų pašarų: šienainio, presuotų žolės kapojų, šiaudų-koncentratų, bei kitų apėmingų pašarų mišinių efektyvumą melžiamų karvių ir galvijų prieauglio racionuose. Paruošė ir išbandė nenugriebto pieno pakaitalų receptus atjunkytiems veršeliams. Ištyrė barotermiškai apdorotų ir traiškytų grūdų, nepilnai pribrendusių traiškytų konservuotų grūdų maistinę vertę ir šių pašarų panaudojimo melžiamų karvių ir galvijų šėrimui efektyvumą. Moksliškai įvertino biologiškai aktyvių medžiagų (probiotikų ir prebiotikų) įtaką pašaro maisto medžiagų virškinamumui, įsisavinimui, ž.ū. paskirties gyvūnų produktyvumui ir produkcijos kokybei bei saugumui. Paruošė ir bandymuose su gyvūnais patikrino kombinuotųjų pašarų ir baltyminių-vitamininių-mineralinių papildų bei premiksų receptus galvijų prieaugliui, melžiamoms karvėms ir kiaulėms.

Mokslinė veikla

Skyriuje vykdomos 4 mokslinių tyrimų temos

  1. Baltymingų pašarų pasisavinimo galvijų prieskrandyje ir jų įtakos produktyvumui tyrimai.
  2. Pašarų antrinės fermentacijos cheminių ir mikrobiologinių procesų bei aerobinio stabilumo tyrimai.
  3. Biotechnologinių inovacijų įtakos pirminės gamybos pašarų fermentacijos procesams, maistingumui bei ž.ū. gyvūnų produkcijos kokybei tyrimai.
  4. Vietinių pašarų panaudojimas avių mitybai bei mėsos kokybei gerinti.

Studijos

Skyriuje studijuoja du doktorantai. Doktorantų mokslinių darbų temos:

Tarptautinis bendradarbiavimas

Skyriaus mokslininkai bendradarbiauja su Latvijos žemės universiteto Biotechnologijos ir veterinarijos institutu „Sigra“, Novi Sad universiteto Maisto technologijos institutu (Serbija), LR Žemės ūkio ministerija, Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM, VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“, Žemės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, VĮ „Pieno tyrimai“, gyvulių augintojų asociacijomis, ūkiais ir kitais gyvulių augintojais, LŽŪU, VA , LAEI ir LŽI mokslo darbuotojais, Austrijos kompanija „Biomin“ , Danijos kompanija „Chr. Hansen“, „DeLaval“ NV, AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ , UAB „Dotnuvos projektai“ ir kitais ūkio subjektais.

Vykdomi projektai

Ūkio subjekto užsakymu. Mokslinių tyrimų projektas „Kukurūzų siloso kokybės ir jo šėrimo efektyvumo melžiamoms karvėms tyrimai lauko bandymuose“ su Biomin Holding GmbH. Tyrimų uždavinys - ištirti skirtingų inokuliantų aktyvių ingredientų (pieno rūgštį produkuojančių bakterijų štamų) poveikį siloso, pagaminto iš kukurūzų vegetacinės masės įtaką maistinę vertei, fermentacijos rodikliams ir aerobiniam stabilumui bei atlikti šėrimo bandymus su melžiamomis karvėmis.

Ūkio subjekto užsakymu. Mokslinių tyrimų projektas „Ištirti naujas Feedtech siloso priedų kompozicijas in vitro bandymuose“ su DeLaval NV. Tyrimo uždavinys- ištirti pieno rūgšties bakterijų (inokuliantų) priedų veiksmingumą, trijų rūšių žolės silosui, maistinės vertės, fermentacijos rodiklių ir aerobinio stabilumo nustatymo, praėjus 90 dienų nuo silosavimo pradžios, pagrindu.

Ūkio subjekto užsakymu. Mokslinių tyrimų projektas „BioPlus 2B priedo augančioms ir penimoms kiaulėms zootechninio efektyvumo tyrimai pagal Europos Pašarų Saugos Agentūros reikalavimus" su Chr.Hansen A/S. Tyrimo uždavinys- Ištirti probiotiko BioPlus 2B įtaką penimų kiaulių sveikatai, mirtingumui, žarnyno mikrofloros sudėčiai, augimo intesyvumui ir maisto medžiagų konversijai.

Nacionalinės mokslo programos „Saugus ir sveikas maistas projektas „Gyvūnų mitybos technologijos kūrimas gauti pagerintos biologinės vertės mėsa, pieną ir kiaušinius“ Darbo tikslas – kurti pagerintos biologinės vertės mėsą, pieną ir kiaušinius, pasižyminčius atsparumu oksidaciniams procesams, praturtintus Se ir vitaminu E, naudojant Lietuvoje užaugintus skirtingos maistinės vertės javų grūdus, gaminamas rapsų ir sėmenų išspaudas. Uždaviniai: Ištirti Lietuvoje auginamų kviečių, miežių, kvietrugių grūdų bei gaminamų rapsų ir sėmenų išspaudų maistinę vertę (NDF, ADF ir ADL, aminorūgštis, riebalų rūgštis, jų izomerus, β-gliukanus, pentozanus, fenolinius junginius, flavonoidus, gliukozinolatus, linamariną, makroelementus – Ca, P ir fitatus, mikroelementus – Mn, Fe, Cu, Se, Zn). Ištirti seleno ir vitamino E transferacijos pokyčius iš pašarų į viščiukų broilerių mėsą ir kiaulieną, naudojant neorganinius bei organinius seleno junginius bei vitaminą E. Nustatyti jų įtaką viščiukų broilerių mėsos ir kiaulienos biologinei vertei, tekstūrai, juslinėms savybėms. Ištirti jautienos ir pieno maistinę vertę, juslines savybes ir tekstūrą, naudojant galvijų mitybai sėmenų ir rapsų išspaudas bei organinį seleną.

ŽŪM užsakymu. Projektas „Lietuvoje laikomo skirtingo Holšteinų veislės kraujo laipsnio juodmargių produktyvių karvių šėrimo įvertinimas“. Darbo tikslas įvertinti Lietuvoje laikomų skirtingo Holšteinų veislės kraujo laipsnio juodmargių produktyvumą, naudojamus racionus, aprūpinimą maisto medžiagomis ir šėrimo lygį. Įgyvendinant šį tikslą bus sprendžiami šie uždaviniai: išanalizuoti skirtingo Holšteinų veislės kraujo laipsnio įtaką juodmargių karvių produktyvumui. Ištirti pašarus ir įvertinti pašarų kokybę, nustatyti pašarinę bei energetinę vertę. Įvertinti galvijų šėrimo lygį atskiruose ūkiuose.

Kontaktai